AZ EFPA HUNGARY SZAKMAI TANÁCSÁNAK ETIKAI KÓDEXE

1. Bevezető

Az EFPA Hungary Nonprofit Kft. (továbbiakban EFPA Hungary) az Európai Pénzügyi Tervező Szövetség (European Financial Planning Association - EFPA) magyarországi tagszervezeteként jogosult az Európai Pénzügyi Tanácsadó - European Financial Advisor, a Minősített Befektetési Tanácsadó – European Investment Practitioner, valamint az ESG Tanácsadó – ESG Advisor (továbbiakban Tanácsadó) tanúsítványok kiadására. Az EFPA és a EFPA Hungary szabálya szerint csak olyan Tanácsadó kaphat tanúsítványt, aki elfogadja és magára nézve kötelezően betartja a EFPA Hungary Etikai Kódexét és ezt aláírásával is tanúsítja.

Az EFPA Hungary Etikai Kódexe az EFPA Etikai Kódexében foglaltak, mint egységesen alkalmazandó elvek alapul vételével és azzal összhangban készült el.

A tanúsítvánnyal rendelkező Tanácsadó nem azért tisztességes, mert munkája során etikusan jár el, hanem azért etikus, mert tisztességes.

2.  A Kódex előírásai

a) Tisztesség
A Tanácsadók mindenkor a közjó érdekében és szakmai munkájukban a lehető legtisztességesebben járnak el. A Tanácsadók felelősséget viselnek azért, hogy mindenkor úgy viselkedjenek, ami összhangban van az Európai Pénzügyi Tanácsadók (EFA) közösségének értékrendjével; az ügyfelek bizalmának erősítésével és annak biztosításával, hogy feladataik ellátása során mindenkor a legnagyobb tisztességgel és tisztelettel járjanak el. A Tanácsadók, mint e közösség érdekeinek és bizalmának őrei minden szakmai megnyilvánulásukban a lehető legbecsületesebben, magas színvonalú szakmai tisztességgel és az ügyfelek számára világos megfogalmazásban látják el a feladataikat.

b) Transzparencia
A Tanácsadóknak javaslataikban mindig objektívnek kell lenniük, illetve ha egy társaság képviseletében járnak el, azt az ügyfél számára egyértelművé teszik, s biztosítják, hogy az adott társaság vonatkozásában a javaslatuk a legmegfelelőbb az ügyfélnek.
A Tanácsadóknak tárgyilagosnak és becsületesnek kell lenniük, valamint az ügyfél számára fel kell tárniuk minden a munkájuk során felmerülő érdekkonfliktust és törekedniük kell ezek feloldására. Amennyiben valamely társaság képviseletében járnak el, s így nem is lehetnek képesek teljesen tárgyilagos és független tanácsadást nyújtani, azt világosan el kell magyarázniuk az ügyfeleknek. Mielőtt pénzügyi tanácsadási szolgáltatást nyújtanak, kötelesek az ügyfelet tájékoztatni arról, hogy a szolgáltatást független tanácsadóként vagy egy társaság képviseletében/alkalmazottjaként teszik.

c) Az ügyfél érdekek elsőbbsége
A Tanácsadók mindenkor az ügyfél érdekeit helyezik előtérbe a saját személyes érdekeikkel szemben.
A Tanácsadóknak minden egyes megnyilvánulásaikban az ügyfelek érdekeit helyezik előtérbe a saját érdekeikkel szemben. A Tanácsadók ajánlásaikban nem tehetnek különbséget abból a szempontból, hogy az adott szolgáltatás igénybevételéért ők milyen mértékű díjazásban részesülnek. Az Etikai Kódex súlyos megsértésének minősül, ha a független Tanácsadó több, az ügyfél igényeinek megfelelő szolgáltatások közül csak azokat ajánlja, amelyekért ő díjazásban részesül.
Érdekkonfliktus és elfogultság/érintettség felmerülése, vagy annak lehetősége esetén a Tanácsadók felelősségteljesen járnak el annak érdekében, hogy feltárják azt az ügyfeleknek és az érintett feleknek, és az érdekkonfliktusokra megoldást találjanak.

d) Megfelelő gondosság
A Tanácsadók minden pénzügyi szolgáltatást a lehető legnagyobb gondossággal és szakértelemmel nyújtják az ügyfélnek.
A Tanácsadók rendelkeznek minden olyan releváns szakértelemmel és képesítéssel melyek ahhoz szükségesek, hogy munkájukat megfelelő gondossággal lássák el, s ennek szükségességét képviselik a tanácsadói szakma felé, beleértve a szakmai és etikai sztenderdeket is.
A Tanácsadók törekednek a szakma minőségi színvonalának, s ezáltal a szakma iránti megbecsülés növelésre, miközben munkájukat a legjobb tudásuk szerint látják el.

e) Folyamatos tanulás
A Tanácsadók folyamatosan képzik magukat, hogy szolgáltatásaikat a legmagasabb szintű szakértelemmel és felkészültséggel tudják az ügyfeleknek nyújtani.
A Tanácsadók nem csak elsajátítják, hanem fenntartják és fejlesztik is azt a tudást és magatartást, amely egy tanácsadó számára releváns.

f) Titoktartás
A Tanácsadók a jogszabályoknak és a belső munkahelyi előírásoknak is megfelelően mindenkor kötelesek betartani az ügyfél információkra vonatkozó titokvédelmi szabályokat.
A Tanácsadóknak el kell kérniük az ügyfelektől minden olyan releváns dokumentációt és információt, amely ahhoz szükséges, hogy az ügyfél igényeinek megfelelő szolgáltatást nyújtsanak.
A Tanácsadóknak az ügyféllel kapcsolatos összes megszerzett információt a titoktartási szabályok szerint bizalmasan kell kezelniük, kivéve, ha jogszabály, illetve bíróság ettől eltérően nem rendelkezik.

g) Professzionalizmus
A Tanácsadóknak mindenkor olyan szakértelmet és hozzáállást kell felmutatniuk, mellyel kivívják a szakma megbecsülését és tiszteletét.
A Tanácsadók üzleti partnereikkel tisztességesek és előzékenyek, s erősítik a szakmaiságot abban a közösségben, ahol tevékenykednek.

h) Alaposság, szorgalom
A Tanácsadók azonnal, körültekintően és magas színvonalon hajtják végre az ügyfelekkel és a közösséggel szembeni kötelezettségeiket.
A Tanácsadók alapossága és szorgalma abban is megnyilvánul, hogy a felelősségi körükbe tartozó szakmai munkát alaposan megtervezik és kézben tartják.

i) Jártasság és feladatok
A Tanácsadók csak olyan feladatokat vállalnak el, amelyekhez megfelelő tapasztalattal, tudással, képességekkel és megfelelő szakértelemmel rendelkeznek.
A Tanácsadóknak fel kell tudni ismerniük szakértelmük és kompetenciájuk határait és csak ezeken belül végezhetik tevékenységüket. Amennyiben tudásuk és szakértelmük nem elegendő az adott feladat teljesítésére, kötelesek erről az ügyfelet tájékoztatni.

j) Törvények betartása
A Tanácsadók mindenkor betartják a jogszabályokat és az egyéb szabályozói előírásokat.
A Tanácsadók ismerik, értik és mindenkor betartják a munkájukhoz kapcsolódó jogszabályi és egyéb szabályozói előírásokat.
A Tanácsadók ismerik és betartják, a szakmájukhoz kapcsolódó etikai szabályokat, így az EFPA Hungaryjelen Etikai Kódexét és a Magatartási Kódex előírásait.

k) Díjak és költségek
A Tanácsadók szerződéskötés előtt tájékoztatják az ügyfeleket a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő összes költség- és díjtételről.
A Tanácsadóknak mindenkor késznek és képesnek kell lenniük, hogy elmagyarázzák az ügyfelek számára a díjak és a költségek tartalmát, beleértve az ügyfelek szolgáltatásaihoz kapcsolódó ösztönzési elemeket is.

l) Az Etikai Kódex ismertetése
Ügyfél kérésére a Tanácsadóknak át kell adniuk az Etikai Kódex egy példányát, valamint kérdés esetén képesnek kell lenniük a Kódex előírásainak bemutatására.
A Tanácsadóknak képesnek kell lenniük elmagyarázniuk, hogy a Kódex előírásai hogyan érintik a tanácsadó-ügyfél kapcsolatot, mik a tanácsadó kötelezettségei az ügyfél, a munkáltató és az EFPA Hungaryirányába.

m) Az elfogadás megerősítése
Az EPT Tanácsadók az Etikai Kódex egy példányának aláírásával megerősítik, hogy annak előírását és szellemét mindenkor betartják.
A pénzügyi tanácsadói szakma fejlődése érdekében a Tanácsadók támogatják és ösztönözik az Etikai Kódex filozófiájának széles körben való elfogadtatását és ismertetését, úgy a szakma, mint az ügyfelek körében is.

3. Etikai Bizottság

a) Az Etikai Bizottság az Etikai Kódexben rögzített értékek és szabályok őre.

b) Az Etikai Bizottság páratlan számú, de legalább három, az EFPA Hungary tagintézményei által delegált tagokból áll. Az Etikai Bizottság elnökét a tagok közül az EFPA Hungary Felügyelő Bizottsága választja meg három évre. Az Etikai Bizottság elnöke újraválasztható.

c) Az Etikai Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az Etikai Bizottság döntéseit, határozatait tagjai többségének szavazatával hozza. Az Etikai Bizottság döntéseit, határozatait jogosult az EFPA Hungary honlapján nyilvánosságra hozni.

d) Etikai vétség gyanúja esetén az Etikai Bizottság jogosult etikai eljárást indítani. Etikai vétség gyanújának minősül minden olyan magatartás vagy tett mely felveti, hogy az EPT tanúsítvánnyal rendelkező Tanácsadó a jelen Etikai Kódexben foglaltakat megsértette.

e) Az Etikai Bizottság az etikai vétséget határozatban, írásban és indoklással alátámasztva állapítja meg.

f) Amennyiben az Etikai Bizottság etikai vétséget állapít meg az alábbi intézkedéseket teheti:

i. felszólítja a Tanácsadót, hogy a jövőben tartózkodjon az etikai vétségtől;

ii. az EFPA Hungary honlapján nyilvánosságra hozza határozatát;

iii. törölheti a Tanácsadót az EFPA Hungary EPT tanúsítvánnyal rendelkezők nyilvántartásából.

g) Etikai vétség gyanúját bárki bejelentheti az alábbi elérhetőségen keresztül:

i. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ii. EFPA Hungary Nonprofit Kft., Etikai Bizottság, 1011 Budapest, Szalag utca 19.

Jóváhagyta:
EFPA Hungary Felügyelő Bizottsága
2011. november 17.